Klingeltöne Abdy Dayy, Vagrant & Syke Däli - 25 Ýaly

25 Ýaly klingeltöne für Mobiltelefone oder für Mobilgeräte aus der Kategorie "Pop" Klingeltöne. Diese Musik 25 Ýaly, die Sie als Handy-Klingelton auf Mobiltelefonen und Smartphones verwenden können, bedeutet, dass die Liste der unterstützten Modelle unbegrenzt ist: Nokia-Telefone, Samsung-, iPhone- oder Android-Smartphones. Bevor Sie sich entscheiden, rinftone 25 Ýaly für Ihr Mobilgerät herunterzuladen, können Sie einfach die ausgewählte Melodie 25 Ýaly vorhören und kurz danach sicher, ob es Ihnen gefällt - laden Sie sie kostenlos und ohne Registrierung auf Ihr Mobilgerät herunter.

Falls Sie nicht in der Lage sind, den richtigen Klingelton für Ihr Mobiltelefon selbst auszuwählen, verwenden Sie die Suche in der Kopfzeile oder navigieren Sie nach Kategorien und Genres von Klingeltönen in der rechten Seitenleiste unserer Website. Wir haben versucht, auf unserer mobilen Ressource nur die interessantesten und beliebtesten Klingeltöne für Mobiltelefone zu sammeln, damit Sie sicher sein können - hier finden Sie die beste Musik für Ihr Mobiltelefon, egal ob es sich um ein normales Mobiltelefon oder ein iPhone handelt oder ein Gerät, das unter dem Android-Betriebssystem ausgeführt wird. Alle Klingeltöne aus der Kategorie Pop-Klingeltöne werden geprüft und getestet, sodass Sie sicher sein können, dass alle Klingeltöne für Mobiltelefone mit allen Mobilgeräten oder Smartphones kompatibel sind. Der Klingelton 25 Ýaly kann kostenlos und ohne Registrierung heruntergeladen werden. Verwenden Sie einfach die unten stehenden Links für Klingeltöne 25 Ýaly Genre Pop-Klingeltöne für Mobiltelefone.

Am beliebtesten sind die Fragen

📱Kann ich Klingeltöne auf das iPhone herunterladen?

Ja, Sie können Abdy Dayy, Vagrant & Syke Däli - 25 Ýaly - Abdy Dayy, Vagrant & Syke Däli für das iPhone herunterladen. Wählen Sie einfach das M4R-Format.

📱 Kann ich Klingeltöne auf Android herunterladen?

Ja, Sie können Abdy Dayy, Vagrant & Syke Däli - 25 Ýaly - Abdy Dayy, Vagrant & Syke Däli für Android herunterladen. Wählen Sie einfach das MP3-Format.

📲 Benötige ich eine Registrierung?

Ohne Registrierung, ohne Geld, keine Gebühren.
Text

Biz ýene-de kinoda ýaly (yeah) Paçkany sanaýa Bally (yeah) Gözlerde jäjek du ýaly (yeah, du ýaly) Gulaklary ýene-de galdy (Hudaý ba) Tolkunlar gitmejek häli (yeah) Hiç haçan gitmejek ýaly (yeah) Ýaşy ýaňy 25 ýaly (ýaly) Öwürdük aladi ýaly oýuny Geldik biz ballada ýaly (Hudaý ba) Geýinemok halatda häli (yeah) Aýdymam bolota ýaly Içine çeker, bulutlar mawy Getdirdim däri Ýaş ýaňy 25 ýaly Oglanlar uçarda ýene-de wakumda ýaly Gaýyga münip, bak senem bärik Balkona salladym, elimi çagyrdym bäri Bally, közleri gyzdyryp dolduryň baly Gözlerine çenli doýuryň barysyny, ýarylsynlary Bizi sen boşmyka öýtdüň (boşmyka öýtdüň) Görýäňmi nädip açýalar bu ýoly Çekdiler goly, sen öýtdüň bu işler hamyňy dişle Sen öýdýäň bu ýönekeý golmy Hamyňy dişle men gelerin hökman bu miweler bişse Aýt oňa gelerin hökman men tolkunlar geçse 808 aýyrdym bilgeşleýin ýarmasyn diýdim Üzülen baglary täzeden baglasyn diýdim Bu sanlary bir ýere bellesin diýdim Sen kim bolýaň diýdi Men kellesi diýdim Iň bellisi diýdim Girdeýjiň 50 meniňki diydim Görüplerin ýüzleri pul berip tutulan ýaly Köpüsi oýunjak, gutyda ýaly (uuuuuuuuuu) ARAGON #FREE Duty-de ýaly Sallanýar gämi Tolkunda ýaly (uuu) Güjükler ýalap dur çanagy Gurçuklar girsede şänige Yzyndan çykyp bilmediler şänikden Peak tutup göyberjek däl ýaly Peak tutup göyberjek däl ýaly Peak tutup göyberjek däl ýaly Göýberjek dämi diyip sorarsyň diýip Men şonuň üçin ýazdym bu aýdymy Aýdymy ýat tutup aýdyp berýäler gygyryp yzymdan Şo men şol filmden Garramok, ýygyrt ýok ýüzümde (uuu) Biz gelsek hökman habaryň bolar Bu oglanlar hakyky donar 03:00 soň ýüzlerimiz doňar, sebäbi Biz ýene-de kinoda ýaly Biz gelsek hökman habaryň bolar Bu oglanlar hakyky donar 03:00 soň ýüzlerimiz doňan, sebäbi Biz ýene-de kinoda ýaly (yeah) Paçkany sanaýa Bally (yeah) Gözlerde jäjek du ýaly (yeah, du ýaly) Gulaklary ýene-de galdy (Hudaý ba) Tolkunlar gitmejek häli (yeah) Hiç haçan gitmejek ýaly (yeah) Ýaşy ýaňy 25 ýaly (ýaly) Öwürdük aladi ýaly oýuny Geldik biz ballada ýaly (Hudaý ba) Geýinemok halatda häli (yeah) Aýdymam bolota ýaly Içine çeker, bulutlar mawy Ýaş entäk 25 ýaly (whoa) 30 ýetemok häli (Hudaýba) Arkamdan gürleýäň, nähili Eşidemok ýakynlaş häli, bäri Tanamaýan wagtyňdan bäri, Däli 4 tarapda 2 dil diý maňa Çary Başda diýdim Hemme gapyny açaly Ýadadym, gulpladym, ýuwutdym açary (howla) Jübidäki kagyzy epläp, uly gepläp geldim Könäni täzeden sepläp, gulagyňa sözleri sepýän Işimi iýýän, agzymy bekläp Ýadadym bulary söz bilen ekläp Men birinji diýemde ýönekeý gep däl Abdy Daýy, Däli Däde tarpa taýyn Aldy ýady sazy täze hem bady azyň razy aza sen Gaty ýadow wagtym tazy meň Meňki dogry bärde kazy men Ine kagyz, arzaňy ýazyber Näme diýsem gelişýä dile Semiz kise ilişýä ele Şondada bärsi honnanam Sen pikirdediň, bärdedim ondan öň Gaty ýokarda, biderek gonmaryn Bular yzymdan ýetenok zordanam, ýok Täzeler men bolup bilmez bul işde Köneler arzuw edyä, ýöne giçda Doýamok bulaň baryny iýip içsem Men birinji diýemde gürlänok hiçisem Diý maňa mekdäp Dessury öwredýän, pikir ekýän Aňkaryp duň öýkenip gepläp Aňkaryp duň öýkenip gepläp Ýene gaýtalaýan sözlemi çöpläp Meni göreňde düýe kimiň çökýän Men köpden hem has öktä Söýgi ýetenok yigreniň köpläp Meniň maşynym giň otag ýaly Aýagyn arkaýyn uzadýa bally Gözlerde açlyk ba ýaly Kagyzy sanaýa diýip baýaly Gygyrýan Tanamadyk bamy Adymy ýazdym ullanman syýany Gygyrýan Tanamadyk bamy Ses çykanok hiç kimdenem, sebäbi Biz ýene-de kinoda ýaly (ýaly) Paçkany sanaýa Bally Gözlerde jäjek du ýaly Gulaklary ýene-de galdy (galdy) Tolkunlar gitmejek häli (hiç haçan) Hiç haçan gitmejek ýaly Ýaşy ýaňy 25 ýaly (ýaly) Öwürdük aladi ýaly oýuny Geldik biz ballada ýaly Geýinemok halatda häli (häli) Aýdymam bolota ýaly Içine çeker, bulutlar mawy Getdirdim Däli